Arahuak - Valderejo

Parkean ez da onartuko

 • Sua piztea
 • Aparkatzea, onartua dagoen lekuetan ezezik
 • Ibilgailu motorizatuetan ibiltzea, onartua dagoen lekuertan ezik
 • Edozein hondakin jaso gabe uztea edo ta lurperatzea
 • Ingurugiroko elementuak kendu, eraldatu edo alteratzea
 • Kanpin denda, karabana edo erremolkeak instalatzea
 • Ehiztatzea, arkeko Organu Gestoreak muagtzen dituen epe eta espazioetan salbu
 • Arrantza egitea.
 • Harri, zuhaitz edo beste lekuren baetan inskripzio edo marrazkiak egitea
 • Inguru aeroan kirol aktibitatea edo olgetarako ekintzak praktikatzea
 • Lasaitasuna eta baretasuna aldatzea
 • Superbizipen ariketak
 • Tresnak edo arropak errekan garbitzea
 • Mountainbike-a praktikatzea

Aholkuak

 • Txangoak planifikatu aldez aurretik
 • Fauna behatu nahi baduzu pazientzia eta zihurtasunez jokatu ezazu.
 • Argazki bat, beste edozein objektu baino oroitzapen hobea da.
 • Beste motatako informazioa behar baldin bazenuke, lalstra-ko harrera erakusmahira jo edo parkeko zaintzaleengana.